Сдружение „Балканска асоциация за разрешаване на спорове“ (БАДР) е сертифицирано като обучителна организация с лиценз № ЛС-04-45/ 08.01.2016 на Министерство на правосъдието. БАДР предлага висококачествено обучение на професионални медиатори, в съответствие с изискванията на Закона за медиацията и Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора („Наредба № 2“).

След успешно завършване на обучението, участниците получават сертификат за успешно завършен курс за обучение на медиатор, като така ще могат да се регистрират в Единния регистър на медиаторите в Република България и да упражняват дейност като медиатор.

Сертифицираното обучение по медиация е 60-часова програма, която съчетава теория, дискусии и практика. Тя е разделена на две теоретични нива и практическа част. Практическата част е минимум половината от учебните часове на  обучението.

Разработеният учебен план и учебна програма са предназначени да усъвършенстват натрупаните теоретични знания в симулирана среда като се осъществят процедури по медиация с високо квалифицирани преподаватели по медиация. Всеки участник в курса трябва да вземе участие в най-малко три симулирани процедури по медиация.

Участниците развиват своите умения по медиация допълнително чрез семинари, ролеви игри, интерактивни упражнения, тестове, както и индивидуални упражнения. Всеки участник получава детайлни оценки за развитието на уменията си от преподавателите.

Участниците развиват своите умения по медиация допълнително чрез практически семинари в група, ролеви игри, интерактивни упражнения, както и индивидуални упражнения.

След завършване на първо ниво участниците полагат тест, който цели да провери придобитите теоретични познания, а след завършване на второ ниво се провежда заключителен тест.

Сертифициращото обучение по медиация приключва с изпит, който се провежда от комисия към Балканска асоциация за разрешаване на спорове и включва тест за проверка на придобитите знания, участие в симулирана процедура по медиация и събеседване.

На лицата, издържали успешно изпита, се издава удостоверение за завършено обучение по медиация по образец съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2007 г.