Какво е медиацията?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни, сами и по своя воля, да постигнат взаимно приемливо споразумение. Наред с арбитража, медиацията е способ за алтернативно разрешаване на спорове извън съда.

Неслучайно медиацията е наричана „златния ключ към споразумението”. Определено медиацията като алтернативен метод за решаване на конфликти е най-интелигентият избор, тъй като е основана на зачитане на личните интереси на страните и е подпомагана от медиатор, който по презюмция е независимо, обективно и неутрално лице. Чрез тази методика мирното разрешаване на конфликти може да се превърне във Ваша фирмена стратегия и политика.

Още повече – медиацията е единственият от алтернативните способи за решаване на спорове, който ни позволява да погледнем към разрешаването на един конфликт по творчески начин, позволявайки ни същевременно с това да контролираме изхода по спорните въпроси.

Какви са ползите от медиацията?Предимства на медиацията:
Запазва и възстановява доверието и уважението във взаимоотношенията между страните;
Спестява време, нерви и неприятни емоции;
Провежда се в поверителна и строго конфиденциална среда.;
Финансово изгодна, икономически ефективна (срещу по-малка сума се постига оптимален резултат);
Има висок процент успеваемост в достигането на взаимноизгодно споразумение;
Основана е на метода Win-Win – Аз печеля, ти печелиш!;
Какви са предимствата на медиацията пред арбитража и съдебния процес:Страните сами определят интересите и приоритетите си;
Страните сами контролират резултата от процедурата;
Страните сами определят и имат контрол върху крайния резултат, който не е повлиян от чужда воля/както е при съда и арбитража/;
Провежда се в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време;
Страните са подпомогнати при проучване на възможностите и преценяване на предимствата и недостатъците на казуса;
Законът придава на споразумението, постигнато чрез медиация, сила като тази на съдебната спогодба – чл. 18 от Закона за медиацията предвижда придаване на изпълнителна сила на споразумението.

Процедура и принципи на медиацията

Всяка от страните по даден спор може да се обърне към медиатор или център за медиация, за да инициира процедура по медиация, а за да стартира тя е необходимо и втората страна по спора да изяви съгласие да участва. Съдът има право да даде предложение за разрешаване на спора.

Медиацията се провежда с участието на страните и един или двама медиатори. В процедурата по медиацията могат да вземат участие и адвокатите на страните. В част от случаите могат да бъдат привлечени и други консултанти, експерти, както и упълномощени представители на страните. В тези случаи въпросните лица може да се явят вместо или заедно с представляваната страна.

Процедура по медиация:

Първа среща по медиация – провежда се обикновено с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните (адвокати и др.). По време на първата среща страните излагат позициите си и обсъждат спорните въпроси.

Последващи срещи – могат да бъдат както общи – заедно с другата страна, така и отделни срещи на медиатора с всяка от страните. Отделните срещи са доста използвана и успешна техника, тъй като при нея всяка страна обсъжда с медиатора силните и слабите си страни интересите си, възможните разрешения и информацията, която счита за поверителна в конкретния случай. Всяка информация, споделена с медиатора по време на отделните срещи, е и остава поверителна.

Приключване на медиацията – преди подписването на споразумение страните могат да проведат обща или отделни срещи с медиатора, на която/които се уточняват клаузите на постигнатото споразумение.

Споразумение (спогодба) – след приключването на медиацията при постигане на договореност, страните подписват споразумение за уреждане на спорните въпроси с другата страна. Това е желаният и обичаен завършек на медиацията. В зависимост от предмета на спора, страните могат да сключат споразумението в устна или писмена форма, като втората може да бъде с или без нотариална заверка на подписите.

Важно е да се знае, че е възможно медиацията да приключи и без споразумение. Дори при такива обстоятелства фактите показват предимства от проведената медиация – подобрена комуникация между страните, яснота над проблематичните въпроси, нуждите на страните, запознаване с различните варианти за решение. След проведена медиация, без постигнато споразумение, нерядко се случва страните сами да постигнат договореност и да уредят отношенията си в по-късен момент.

Принципи на медиацията:

Доброволност – Започва по желание на страните и продължава, според тяхната преценка и нужда. Спорещите страни имат правото да изберат един от няколко възможни начина за преодоляване на възникналия спор, като обикновено се избира решението, което е в най-голяма степен подходящо за евентуално запазване на бъдещи отношения.

Поверителност и конфиденциалност – Всичко, което се обсъжда по време на медиацията, както и представените от страните документи в процедурата, са поверителни и не могат да бъдат разкривани от участниците в нея, както на трети лица, така и на друг участник в процедурата по медиация, без изричното съгласие на страната, дала информацията. Гаранция за поверителността са декларациите за поверителност и конфиденциалност, които се подписват от участниците, а в допълнение медиаторът няма право да свидетелства в евентуален съдебен процес по същия спор.

Подпомага се от трето неутрално лице – Медиаторът е независим, неутрален и безпристрастен и обективен експерт, който подпомага страните да преодолеят напрежението помежду си и да общуват по-лесно. Въпросният трябва да възстанови комуникацията и да прецени внимателно интересите и нуждите на всяка от страните, за да им помогне да постигнат най-изгодното и реалистично решение.

Бързина и ефективност – Процедурата по медиация се провежда в една или няколко срещи, в зависимост от спецификите на случая. Обикновено след няколко срещи има яснота дали спорът може да приключи със споразумение.

Икономически изгодна – Бидейки ефективна откъм времева гледна точка, таксата, която страните заплащат за медиация, обикновено е малка в сравнение с обичайните разходи, свързани с разрешаването на един, продължаващ години, спор. Наред с това се спестяват допълнителните разноски около съдебното производство, както и ценно време, енергия и нерви, с които е обременено съдебното разрешаване на спора.

Управлявана от страните, гъвкава и неформална процедура – Процедурата се провежда по правила, определени съвместно от страните и медиатора, и във време и място, удобни и приемливи за всички участници. Етапите и начинът на провеждането на процедрата са под контрола на страните, могат да бъдат променяни в зависимост от техните нужди и спецификите на спора.

Креативен подход и взаимно изгоден резултат – Страните сами определят и насочват към удачното разрешение на спора помежду им, така че то да отговаря на интересите им, поради което обикновено и двете страни са удовлетворени от резултата. Именно по тази причина постигнатото в медиацията споразумение най-често се изпълнява бързо и доброволно. Още повече – чрез тези си качества постигнатите решения обикновено са устойчиви и дълготрайни.

Hие вярваме, че при правилната намеса на един наистина добър медиатор страните могат да намерят най-добрия изход от всеки спор, да съхранят морала и нервите си, да спестят време и пари, както и да запазят личните и деловите си отношения.