“БАЛКАНСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ ” е сдружение в частна полза между представители на 8 /осем/ различни държави – България, Македония, Турция, Румъния, Гърция, Сърбия, Хърватска и Черна гора.

Каква е нашата цел?

Основната цел на организацията е утвърждаването на медиацията и на трансграничната медиация като предпочитан извънсъдебен способ за разрешаване на вътрешно национални и международни спорове.


Популяризирането на медиацията за разрешаване на национални и презгранични спорове е от изключително значение за общественото и стопанско развитие на всяка от държавите- членки, както чрез намаляването на натовареността на съдилищата, а така и чрез ограничаване на корупцията. Посредством медиацията споровете се разрешават по интелигентен, миролюбив и високо икономичен начин в сравнение със съдебнана намеса.

Каква е нашата мисия?

Мисията на асоциацията, обединяваща адвокати- медиатори от целия Балкански полуостров, е всеки един член, чрез подкрепата на останалите членове на сдружението и чрез общото ни сътрудничество и вярвания, да развива и утвърждава медиацията като извънсъдебна процедура за разрешаване на конфликти в собствената си държава, както и да спомогне за създаването и развитието на благоприятна среда с високо етични и морални принципи, устои и култура за прилагането  на принципите на медиация.

Именно защото вярваме, че чрез медиацията може да се издигат мостове в общуването и се възстановява комуникацията, ще работим за  усъвършенстване на националните законодателства на страните- членки в посока приемане на медиацията като преюдициална задължителна  предпоставка преди съдебния процес. Чрез опита и професионализма на членовете и посредством възможностите, които дават медиацията и преговорите ще съдействаме за разрешаване на междукултурни конфликти на Балканите и в света.

Считаме, че професионалистите от БАДР имат куража и потенциала да наложат медиацията като нова култура на общуване на Балканите, в бизнеса и по този начин ще спомогнем за промяна на самоосъзнаването на нашите общества.

Нашата мисия е да спомогнем на спорещите страни да променят начина, по който възприемат един конфликт, да им помогнем да го разрешат по мирен път, избягвайки съдебната намеса въз основа на консенсус и компромис, а не според волята на трето за отношенията им лице.

Представители в следните държави